Banner Luật
  • Slide1
Hỗ trợ trực tuyến
04 39449441
Giám đốc: Ls. Nguyễn Thị Kim Thanh - 0913 553 452
Đang online: 15
Tổng truy cập: 5649324
Quyết định thành lập
Quyết định thành lập
(Ngày đăng: 05/01/2012 - Lượt xem: 11022)

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Số: 168 /QĐ-BTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------***--------

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam

---------------***---------------

 

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

 

- Căn cứ Luật Luật sư;

- Nghị định 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

- Căn cứ Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam;

- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-BTV ngày 03 tháng 08 năm 2010 của Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập “Trung tâm tư vấn pháp luật Liên đoàn luật sư Việt Nam” thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Trung tâm tư vấn pháp luật đặt trụ sở tại số 9, phố Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

 

Điều 2. Trung tâm tư vấn pháp luật có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam, Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật.

 

Điều 3. Tổng Thư ký, Văn phòng Liên đoàn, Giám đốc, các luật sư, nhân viên của Trung tâm tư vấn pháp luật có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tư pháp (để biết);

- Chủ tịch (để b/c);

- Ủy viên Ban thường vụ;

- Ủy viên HĐLSTQ;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

 

 

(đã ký)

 

 

Luật sư Nguyễn Văn Thảo

Các bài viết khác:
Thành viên hội đồng cố vấn   (Lượt xem: 12277) Trung tâm tư vấn pháp luật   (Lượt xem: 11799) Quy chế hoạt động của trung tâm   (Lượt xem: 13490)
Trung tâm tư vấn pháp luật - Liên đoàn luật sư Việt Nam ©2012

 

©2012 - TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT - LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024-39449441  /  0913 553 452         Website: luat.org.vn

Chịu trách nhiệm chính: Luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh - Giám đốc Trung tâm - Hotline: 0913 553 452

Vào khu vực quản trị

Đặt làm trang chủ